Saturday, 30 December 2017

Prai Ngern Prai Tong Katha

Prai Ngern Prai Tong Katha

Chant the katha below 1 or 3 times:

Om Jadtura Phuudtaa Mahgaa Dtaecha Wandto Naamadtae Geung Garanang Tanang Laapo Hodtumae.

Prai Amulets' Gambling Katha

Prai Amulets' Gambling Katha

Chant the katha below 11 times:

U Yae A Yae Yae U A Yae.

Friday, 29 December 2017

Prai Amulets' Gambling Katha

Prai Amulets' Gambling Katha

Chant the katha below 11 times:

U Yae A Yae Yae U A Yae.

Por Ngan Katha

Por Ngan Katha

Chant the katha below 3 or 7 times: 

Jantho Apa Gantaro Piti,

Piyo Tewa Manussanang,

Iti Piyo Puriso,

Ma Ah U U Ah Ma,

I Sa Wa Su,

I Gak Wi Ti. 

Warning:

Do not use blood, saliva, sperm, sweat, urine or raw meat as offerings to all religious artifacts.

Poo Seua Mahesuan of Suphanburi's "Tah Khun Hon Takrut Katha"

Poo Seua Mahesuan of Suphanburi's "Tah Khun Hon Takrut Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 7 times:

Om Mahasitti Tah Khun Hon,

Ittirit Jittang Yawayak.

Poo Seua Mahesuan of Suphanburi's "Phaya Dao Leun Sarapat Nerk Katha"

Poo Seua Mahesuan of Suphanburi's "Phaya Dao Leun Sarapat Nerk Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Na Ma Pa Tha,

Na Sang Sit Mo,

Sang Sit Mo Na,

Sit Mo Na Sang,

Mo Na Sang Sit,

Na Ma Ah U,

Me Mak Ah U Ah.

Wednesday, 27 December 2017

Pokasap Takrut Katha

Pokasap Takrut Katha

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 7 times:

Itanit Ehi Thanang Siripoka,

Namasayo Itti Ritti Chaiyak Chaiyang,

Lapha Laphang Sitti Kammang Prasitti Me.

Pleading Katha

Pleading Katha

Chant the katha below 3 or 9 times:

Bpanjamang Sirasang Khaadtang Na Ot Jai Na Gaaro Hodti Sampawo Dtiiwaana Na Gaarang Bpanja Sampawang.

Please note:

Chant this katha when you want your debtors or enemies to show you mercy.

Tuesday, 26 December 2017

Phra Thanabodhi Setthi Katha

Phra Thanabodhi Setthi Katha

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 9 or 108 times:

U A Ka Sa,

A Ka Sa U,

Ka Sa U A,

Sa U A Ka,

Na Cha Li Ti.

Phra Sunsiwani Katha

Phra Sunsiwani Katha

Chant the katha below 3 or 7 times:

Muninta Watanam Pucha,

Kappa Samphawa Suntaree,

Paninang Saranang Wani,

Maihang Pinayatang Manang,

Ehi Passiko Opanayiko,

So Mah Ni Mah Rer Rer Ler Ler,

Sa Mah Ni Mah Rer Rer Ler Ler.

Monday, 25 December 2017

Phra Sivali Katha

Phra Sivali Katha

Chant the katha below 3 times: 

Namo Tassa. 

Chant the katha below 3 or 7 times: 

Sivali Ja Mahathero,

Devata Nara Puchito,

Soraho Pajjaya Tinghi,

Sivali Ja Mahathero,

Yakkha Deva Puchito,

Soraho Pajjaya Tinghi,

Ahang Wantami Tang,

Satha Tassa Therassa,

Aetang Khunang,

Sotthi Lapang Pawantume.

Phra Setthi Nawagot Katha

Phra Setthi Nawagot Katha

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 1 time:

Makayo Mawayo Maihang Majakoji Upattawo,

Tanya Tharani Pawassantu Thananchai,

Yassa Yathakare Suwannani Hirannya,

Ja Sappapoka Ja Rattana Pawassantu Me,

Ewang Kare Sumana Chatisassa

Ja Anatabinthika Menathi Gassa,

Chotika Sumangkalassa,

Ja Manthatu Wessanta Rassa,

Pawassanti Yathakare Etena Sajja Wacchena,

Sappasitthi Phawantume.

Phra Sankachai Katha

Phra Sankachai Katha

Chant the katha below 3 times: 

Namo Tassa.

Chant the katha below 1 time:

Maha Kajjayano Ja Maha Thero,

Yakka Tewa Nara Poochito,

Soraho Pajja Ya Tinghi,

Maha Laphang Sukhang Phawantume.

Saturday, 23 December 2017

Phra Rahu Night Katha

Phra Rahu Night Katha

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Yadt-thadtang Ma Ma Dtangthaya Dtawadtang Mamadtang Wadtidtang Saegaa Ma Ma Gaasaegang Gaadtiyang Ma Ma.Gaadtiyang Ma Ma Yadtigaa.

Phra Rahu Daytime Katha

Phra Rahu Daytime Katha

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Gusaedto Ma Ma Gusaedto-dto Laalaa Ma Ma  Dtolaamo Tolaamo Ma Ma Tolaamo Ma Ma Tolaamodtang Haegudti Ma Ma Haegudti.

Phra Rahu Katha

Phra Rahu Katha

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 1 time:

Namo Me Phra Rahu Tewanang,
 Toopa Teepa Japuppang,
 Sakkaraj Wantanang,
 Supa Payan Chana Sampannang,
 Pocha Nanang Salinang,
 Sapa Riwarang,
 Utagang Warang,
 Akaj Chantu,
 Paripun Chantu,
Sapatha Hitaya Sukhaya,
Phra Rahu Tewa,
Mahittiga Tepi Amhe,
Anurak Khantu,
Arokha Yena Sukhe Naja.

Wednesday, 20 December 2017

Phra Pikanet Daily Praying Katha

Phra Pikanet Daily Praying Katha

Chant the katha below 3, 5 or 9 times:

 Om Pikanesuan Sitti Bprasittimae Mahaa Laapo,

Tudtiyambpi Om Pikanesuan Sitti Bprasittimae Mahaa Laapo,

Dtadtiyambi Om Pikanesuan Sitti Bprasittimae Mahaa Laapo.

Phra Ngan Katha

Phra Ngan Katha

Chant the katha below 21 times:

Na Ba No Ho Ban Bai Ya,

Pit Bu Tam Mo Put Tang Na Mo Put Ta Ya,

Moma Mona Ma Ah Ut,

Put Tang Ka Ri Yo,

Tam Mum Ka Ri Yo,

Sung Kang Ka Ri Yo,

Om Phra Ngan,

Ma Nee Ma Mak. 

Warning:

Do not use blood, saliva, sperm, sweat, urine or raw meat as offerings to Phra Ngan.

Tuesday, 19 December 2017

Phaya Nak Offering Katha (Holy Naga Katha)

Phaya Nak Offering Katha (Holy Naga Katha)

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Aehi Sangkang Bpiyo Naaka Subannaanang Mayang.

Phaya Nak Invitation Katha (Holy Naga Katha)

Phaya Nak Invitation Katha (Holy Naga Katha)

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Namaami Lila Saakhae Badt-Tha La Bpa Tammae Sa Ka Lab Dtii Sayae Dtaa Naaka Laa Chaena Yabpi Sadto.

Phaya Nak Bucha Katha (Holy Naga Katha)

Phaya Nak Bucha Katha (Holy Naga Katha)

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Na Dti Dtang Payaama Naakaaya Apinang Naakaa Saatuno Pandtae Ya Ma Ya Ma.

Sunday, 17 December 2017

Nezha Katha

Nezha Katha

Chant the katha below as many times as you wish:

拜请三十三天大都元帅,统领天兵下瑶台,

金枪抽起天门开,绣球抛出五路来,

头戴日月为乾坤,脚踏七星风火轮,

阎罗殿前化莲花,向化圣者来奉明,

飞沙走石通天门,百万兵马两边排,

自童化开枝能在,三岁郎君朝北斗,

百万兵马随吾来,弟子一心专拜请,

中坛元帅降临来,神兵火急如律令,

急急如律令!

Friday, 15 December 2017

Mae Tong Soi Offering Katha

Mae Tong Soi Offering Katha

Chant the katha below 3 times:

Yanginji Jidtang Itawaa Arungwaa Pochanangwaa Punchandti Aehi Na Ma Pa Ta Na La Poo Dtaa.

Mae Tong Soi Bucha Katha

Mae Tong Soi Bucha Katha

Chant the katha below 3 times:

Jijeruni Jidtang Jaedtasigang iibpang Nimidtang,

Mae Tong Soi,

Aakajchaahi Aehi Aehi Na Ma Pa Ta Na La Poo Dtaa.

Mae Tong Soi Amulet Katha

Mae Tong Soi Amulet Katha

Chant the katha below 3 times:

Om U-U A-A Mahaa Phuudtaa Bpariphuudtae Phuudtiwae Sandti Na Ma Maa Maa.

Mae Takien Thong Katha

Mae Takien Thong Katha

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 1 time:

Iti Bucha Jamaha Racha Sappa Saneh Hah,

Arahang Samma Samputto Mah Mah,

Yatra Yamdee Wanchaiman See,

Sawatdee Lapho Na Mo Put Ta Ya.

Mae Nam Prai Katha

Mae Nam Prai Katha

Chant the katha below 3 or 9 times:

I-Ta Tu-Sa Ma-So-o.

Wednesday, 13 December 2017

Luang Phor Yuang of Wat Natang Nai's "Phra Pajek Pothi Katha"

Luang Phor Yuang of Wat Natang Nai's "Phra Pajek Pothi Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 9 times:

Put Ta Ma Ah U Na Mo Put Ta Ya,

 Wira Thayo Wira Konayang,

Wira Hingsa Wira Thasi,

Wira Thasa Wira Itiyo,

Puttasa Mani Mama,

Puttasa Sawahom.

Luang Phor Yaem of Wat Sam Ngam's "Si Salaeng Ngan Katha"

Luang Phor Yaem of Wat Sam Ngam's "Si Salaeng Ngan Katha"

Chant the katha below 3 times: 

Namo Tassa. 

Chant the katha below 3 times: 

Panjak Maleh Panjak Mamak,

Si Salaeng Ngan,

Jittang Pi Ti Ri Ni So,

Jittang Pi Ti Ri Ni Me,

Nangsang Witho Timuttamang,

Na Ma Pa Ta Ma Ah U.

Tuesday, 12 December 2017

Luang Phor Wirat of Wat Samrong's "Tat Hu Metta Mahaniyom Katha"

Luang Phor Wirat of Wat Samrong's "Tat Hu Metta Mahaniyom Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa. 

Chant the katha below 3 times: 

Om Ra Si Goo Ery Jong Mah Pen Aht,

Si Thawat Mah Pen Gian,

Si Chai Mah Pen Chuang,

Ying Chai Tang Puang Rak Goo Miwai,

Duay Ra Si Goo Ngam Keu Fah,

Nah Goo Ngam Keu Prom,

Ying Hen Rak Long,

Chai Hen Chai Tak,

Rak Goo Took Meua Mai Ber Sak Wan,

Om Ying Chai Tang Lai,

Mah Rak Goo Sawaha.

Luang Phor Wirat of Wat Samrong's "Holy Crocodile Katha"

Luang Phor Wirat of Wat Samrong's "Holy Crocodile Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 7 times:

Pothi Mahit Sagak Iti Punak,

Iti Sattho Iti Wayo Ehi Mak Mak,

Nakaro Hoti Sampawo,

Gumapa Mahalapho,

Sitti Intho Prasitti Me.

Luang Phor Wan of Wat Mai Num Nam Khun's "Wealth Katha"

Luang Phor Wan of Wat Mai Num Nam Khun's "Wealth Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 or 9 times:

Jaturo Nawamo Tawecho,

Trini Pancha Satta,

Attak Eko Chawajja Racha.

Luang Phor Wan of Wat Mai Num Nam Khun's "Pichai Songkram Katha"

Luang Phor Wan of Wat Mai Num Nam Khun's "Pichai Songkram Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 or 7 times:

Na Kaew,

Mo Kad,

Put Pad,

Ta Pit,

Ya Bid,

I Sa Wa Pad,

Pad Duay Na Mo Put Ta Ya,

Ma Ah U,

Su Sa Wa I.

Luang Phor Wan of Wat Mai Num Nam Khun's "Pet Chatri Takrut Katha"

Luang Phor Wan of Wat Mai Num Nam Khun's "Pet Chatri Takrut Katha"

Chant the katha below 3 times:

Itti Ritti Tho Pok Pak,

Itti Ritti Tho Thammo Arak,

Itti Ritti Tho Sangko Raksa,

Itipiso Phakawa,

Namo Puttaya.

Sunday, 10 December 2017

Luang Phor Thop of Wat Chon Daen's "Millionaire Katha"

Luang Phor Thop of Wat Chon Daen's "Millionaire Katha"

Chant the katha below 3 or 9 times:

Na Mo Put Ta Ya Ya Ta Put Mo Na,

U Ah Ka Sa Ah Ka Sa U,

Ka Sa U Ah Sa U Ah Ka,

Na Cha Li Ti Na Cha Li Te,

Hang Cha Li Ti Pa Li Ra Cha,

Piyang Mak Mak Akaj Cheyya,

Akaj Chahit Ehi Mah Mah,

Na Ngern Thong Lai Mah,

Na Cha Li Ti.

Luang Phor Thop of Wat Chon Daen's Katha

Luang Phor Thop of Wat Chon Daen's Katha

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

 Chant the katha below 1 time:

Puttang Aratananang Luang Por Thop Upagarang Itipiso,

Thammang Aratananang Luang Por Thop Upagarang Itipiso,

Sangkang Aratananang Luang Por Thop Upagarang Itipiso.

Please note:

Chant the entire katha 3 or 9 times.

Saturday, 9 December 2017

Luang Phor Tim of Wat Lahanyai's "Phong Prai Kuman Katha"

Luang Phor Tim of Wat Lahanyai's "Phong Prai Kuman Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Puttang Aaraatanaanang,

Tammang Aaraatanaanang,

Sangkang Aaraatanaanang,

Na Maedtaa Ja Mahaa Raachaa Taewiraacha Budtraa Budtree Samana Prahmchee,

Taasaa Taasee Gasadtree Paab Raach-Cha Idthee Naaree Sappa Aehimuchisappang,

Sappa Grotang Winaassandti Bpiyo Taewamanussaanang,

Bpiyo Prahmmaa Namudt-Dtamo Bpiyo Naaka Subannaanang,

Bpinintriyang Namaamihang.

Luang Phor Tim of Wat Lahanyai's "Kuman Dood Sap Nam Man Prai Katha"

Luang Phor Tim of Wat Lahanyai's "Kuman Dood Sap Nam Man Prai Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Om Mahaa Puudto Simang Pra Arahang Sukadto Pakawaa nachaa Lidti Sunamolo Namo Puttaaya Ma A U.

Luang Phor Tim of Wat Lahanyai's "Bucha Katha"

Luang Phor Tim of Wat Lahanyai's "Bucha Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Arahang Samma Samputto Nachaa Lidti,

Anadtaa Agusalaa Tammaa Namoputtaaya.

Luang Phor Tim of Wat Lahanyai's "Amulet Katha"

Luang Phor Tim of Wat Lahanyai's "Amulet Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Idti Sukadto Arahang Putto Namo Puttaaya,

Ma A U Tugkhang Anijjang Anadtaa Putto Putto.

Luang Phor Thong of Wat Dongaidee's "Look Gradon Katha"

Luang Phor Thong of Wat Dongaidee's "Look Gradon Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 or 7 times:

Uttang Atto To Ut Tang Ut ,

Put Pat Pit Pid Duay,

Na Mo Put Ta Ya Glab Duay,

Ya Ta Put Mo Na.

Luang Phor Thong of Wat Dongaidee's "9 Yod Katha"

Luang Phor Thong of Wat Dongaidee's "9 Yod Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 1 time:

Solasa Mangkalan Jewa Nawa Lokuttara,
Thammada Jatta Roja Maha Teepa,
Panja Putta Mahamuni Tipitaka Thammak,
Khanta Chakama Wajara Tatha,
Panja Tassa Gawe Sajjang,
Tassamang Sila Mewaja,
Therassa Tutang Kaja Pati,
Haran Jatawa Tassa Eka Meruja Sura Atta,
Tawe Jantang Suriyang Sakka,
Satta Pochanang Kajewa,
Juttasa Jatika Wattija Ekatasa Wisanu,
Racha Sappe Tewamang Palayantu Sappatha,
Etena Mangkala Techena,
Sappa Sothi Phawantume,
A Sang Wi Su Lo Pu Sa Phu Pha.

Luang Phor Thep of Lok Udon's Katha

Luang Phor Thep of Lok Udon's Katha

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 or 7 times:

Lokuttalo Mahathero Ahang Wantami Tang,

Satha Metta Lapha Na So Mi Ya,

Ahang Putto Na Mo Put Ta Ya.

Luang Phor Tee of Wat Hu Chang's "Biage Katha"

Luang Phor Tee of Wat Hu Chang's "Biage Katha"

Chant the katha below 3 or 7 times:

Putta Na Gantang,

Arahang Sugato Phakawa,

Puttang Klaew Klad,

Thammang Klaew Klad,

Sangkang Klaew Klad,

Phra Puttajao Yang Bat Sawaha.

Luang Phor Tawee of Wat Ma Song's "Boosting Intellect Katha"

Luang Phor Tawee of Wat Ma Song's "Boosting Intellect Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3, 7 or 9 times:

Sahassa Netto Tewinto,

Tipa Jakkung,

Wiso Thayi.

Luang Phor Tang of Wat Palelai's "Loop Om Katha"

Luang Phor Tang of Wat Palelai's "Loop Om Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 or 7 times:

Mettancha Sappa Loka Saming,

Manak Samphawaye,

Putto Laluay,

Thammo Hai,

Sangko Soon,

Na Jang Ngang,

Mo Jang Ngang,

Put Laluay,

Ta Laluay,

Ya Soon Hai Klai Jit.

Friday, 8 December 2017

Luang Phor Tammarangsi of Wat Khao Panom Din's "Metta Katha"

Luang Phor Tammarangsi of Wat Khao Panom Din's "Metta Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 5 times:

Na Metta Mo Metta Put Metta Tha Metta Ya Metta,

Sappechana Pahuchana Metta Ehi Ehi Mak Mak.

Luang Phor Tah of Wat Paniangdaek's Katha

Luang Phor Tah of Wat Paniangdaek's Katha

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 1 time:

So So Gawirak Tajitto Yo So Pamano Sosak,

Tewage Sogang Patte Thammo Sopara Wanang,

Na Mihang Ma Ah U Ma Ah Ma U.

Sunday, 3 December 2017

Luang Phor Tad of Wat Chai Na's "Setti Katha"

Luang Phor Tad of Wat Chai Na's "Setti Katha"

Chant the katha below 1 time:

Siribhoga Namasayo,

Mahalabho Bhavantu Me Nachali Ti.

Wednesday, 1 November 2017

Luang Phor Sompong of Wat Mai Pin Klaew's "Chuchok Katha"

Luang Phor Sompong of Wat Mai Pin Klaew's "Chuchok Katha"

Chant the katha below 5 times: 

Iti Sukato Chana Supo,

Chuchako Sukato Iti.

Offerings to Chuchok amulets and buchas: 

Pray with 5 joss sticks, cakes, sweet biscuits and soft drinks.

Luang Phor Somjit of Wat Tanon Kong's "Namdao Chok Lap Katha"

Luang Phor Somjit of Wat Tanon Kong's "Namdao Chok Lap Katha"

Chant the katha below 3 times: 

Nachaliti Sitti Laphang Na San Jittang,

Na Metta Mo Karuna Put Pranee,

Ta Yindee Ya Endoo,

Sivali Ja Maha Lap Maha Laphang,

Tewa Jittang Piyang Mak Mak,

Re Mah Nee Mah Hah Nang,

Piyang Mak Mak Maha Lapha Mah Mah.

Luang Phor Somchai of Wat Kong Ka's "Salika Katha"

Luang Phor Somchai of Wat Kong Ka's "Salika Katha"

Chant the katha below 3, 7 or 9 times:

Ehi Jitti Jittang Pantang,

Piyang Mak Mak,

Akaj Chaiya Akaj Chahi Ehi Mah Mah,

Om Thep Ram Chak Chuan Hai Kaneung,

Long Lai Sawahak.

Luang Phor Somchai of Wat Kong Ka's "Phra Narai Song Krut Katha"

Luang Phor Somchai of Wat Kong Ka's "Phra Narai Song Krut Katha"

Chant the katha below 3 or 7 times:

Puttang Arattananang,

Thammang Arattananang,

Sangkang Arattananang,

Phra Putto Maha Techo,

Namo Puttaya Maha Naraya,

Pha Sam Sam Wi Sa Te Pha,

Na Ma Pa Ta Mahalap Sakkara,

Lang Lai Lon Tuam Thon Mah,

Na Cha Li Ti I Sa Wa Su Su Sa Wa I.

Luang Phor Somchai of Wat Kong Ka's "Kumanthep Katha"

Luang Phor Somchai of Wat Kong Ka's "Kumanthep Katha"

Chant the katha below 3, 7 or 9 times:

Sathu Puttasa Bucha Thammasa Bucha Sangkasa Bucha

Patipati Bucha Phawantume,

Sesang Putto Namo Puttaya,

Mahalap Sakkarak Jong Lang Lai Mah,

Lon Tuam Ton Tua Kapajow (your name),

Duay Ret Wan Doy Ret Wai Duay Maha Lapha,

Na Ma Pa Ta Iti Phakawa Na Cha Li Ti.

Sunday, 8 October 2017

Luang Phor Somboon of Wat Laeng Nu's "Nam Dao Katha"

Luang Phor Somboon of Wat Laeng Nu's "Nam Dao Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 7 times:

Na Mo Put Ta Ya,

Na Ma Pa Ta,

Ja Pa Ka Sa,

Eh U U Eh,

Akat Mani Mani,

Na Cha Li Ti.

Tuesday, 3 October 2017

Luang Phor Solot of Wat Kok Wutong's "Tao Wessuwan Katha"

Luang Phor Solot of Wat Kok Wutong's "Tao Wessuwan Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Itipiso Phakawa Yama Rachano,

Tao Wessuwano Maranang Sukang,

Arahang Sukato Namo Puttaya.

Luang Phor Solot of Wat Kok Wutong's "Maha Root Katha"

Luang Phor Solot of Wat Kok Wutong's "Maha Root Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 5 times:

Na Ma Ah U,

I Sa Wa Su,

Na Mo Put Ta Ya.

Monday, 2 October 2017

Luang Phor Sing of Wat Ban Pah Tabaeng's "Wealth Katha"

Luang Phor Sing of Wat Ban Pah Tabaeng's "Wealth Katha"

Chant the katha below 3 times:

Jattaro Satipattana,

Jattaro Ittipatha,

Samma Achiwo.

Luang Phor Sing of Wat Ban Pah Tabaeng's "Overcome Enemies Katha"

Luang Phor Sing of Wat Ban Pah Tabaeng's "Overcome Enemies Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 or 7 times:

Om Maha Ra-ngap Lap Sin Tang Ban,
Om Chit Maha Chit,
Om Pid Maha Pid Sitti Sawahak,
Na Pid Tah Mo Pid Jai Put Pid Pak,
Ta Pid Hu Ya Lap Ning Yoo,
Iti Paramita Tingsa Ra-ngap Intra,
Iti Sappan Makada Ra-ngap Promma,
Iti Pothi Manup Patto Ra-ngap Manussa,
Itipiso Jate Namo Ra-ngap Pisat,
I Ra Cha Ka Ta Ra Sa,
Ti Hang Ja To Ro Ti Nang,
Pi Sam Ra Lo Phu Sa Put,
So Ma Na Ka Rit Ta To,
Pha Sam Sam Wi Sa Te Pha,
Ka Put Pan Tu Tam Wa Kha,
Wa To No Ah Ma Ma Wa,
Ah Wi Su Nu Sa Nu Ti,
Na Mo Put Ta Ya Ya Ta Put Mo Na,
Paramang Phakawa Ma Ah U,
Phakawa Na Ma Pa Ta Ja Pa Ka Sa.

Luang Phor Sing of Wat Ban Pah Tabaeng's "Mai Kru Katha"

Luang Phor Sing of Wat Ban Pah Tabaeng's "Mai Kru Katha"

Chant the katha below 3 or 7 times:

Na Sang Sit Mo,

Na Mo Put Ta Ya,

Na Ma Pa Ta,

Na Cha Li Ti.

Luang Phor Sing of Wat Ban Pah Tabaeng's "Maha Rangap Prab Hongsa Katha"

Luang Phor Sing of Wat Ban Pah Tabaeng's "Maha Rangap Prab Hongsa Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 or 7 times:

Om Maha Ra-ngap Lap Sin Tang Ban,
Om Chit Maha Chit,
Om Pid Maha Pid Sitti Sawahak,
Na Pid Tah Mo Pid Jai Put Pid Pak,
Ta Pid Hu Ya Lap Ning Yoo,
Iti Paramita Tingsa Ra-ngap Intra,
Iti Sappan Makada Ra-ngap Promma,
Iti Pothi Manup Patto Ra-ngap Manussa,
Itipiso Jate Namo Ra-ngap Pisat,
I Ra Cha Ka Ta Ra Sa,
Ti Hang Ja To Ro Ti Nang,
Pi Sam Ra Lo Phu Sa Put,
So Ma Na Ka Rit Ta To,
Pha Sam Sam Wi Sa Te Pha,
Ka Put Pan Tu Tam Wa Kha,
Wa To No Ah Ma Ma Wa,
Ah Wi Su Nu Sa Nu Ti,
Na Mo Put Ta Ya Ya Ta Put Mo Na,
Paramang Phakawa Ma Ah U,
Phakawa Na Ma Pa Ta Ja Pa Ka Sa.

Luang Phor Sing of Wat Ban Pah Tabaeng's "Ling Ching Nang Katha"

Luang Phor Sing of Wat Ban Pah Tabaeng's "Ling Ching Nang Katha"

Chant the katha below 3 times:

Puttang Rattanang,

Thammang Rattanang,

Sangkang Rattanang,

Na Pook,

Mo Mat,

Put Rat,

Ta Reung,

Ya Kreung Kare,

Om Sawaha. 

Please note:

Make a love wish only after you have finish chanting the katha.

Sunday, 3 September 2017

Luang Phor Sin of Wat Lahanyai's "Phra Jao 16 Ong Katha"

Luang Phor Sin of Wat Lahanyai's "Phra Jao 16 Ong Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 or 7 times:

Na Ma Ah U,

Na Mo Put Ta Ya,

Na Ma Pa Ta,

I Gak Wi Ti,

Na Ma Na Ah,

Nor Gor Na Gak,

Gor Or Nor Ah,

Na Ah Gak Ang.

Saturday, 2 September 2017

Luang Phor Simpli of Wat Pha Wichai's "Rian Katha"

Luang Phor Simpli of Wat Pha Wichai's "Rian Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 12 times:

Na Mo Put Ta Ya,

Ma Pha Ta Na,

Pha Ka Sa Ja,

Ma Na Na Ma,

Ma Ah Ah Ma,

Ma U U Ma.

Luang Phor Simpli of Wat Pha Wichai's "Phra Somdej Katha"

Luang Phor Simpli of Wat Pha Wichai's "Phra Somdej Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 or 12 times:

Ma Ah U,

U Ah Ma,

Ah Ma U,

Na Cha Li Ti,

Cha Li Ti Na,

Li Ti Na Cha,

Ti Na Cha Li,

Chok Lap Lai Mah,

Na Cha Li Ti,

Mi Te Pahu Hati,

U Ah Ka Sa.

Luang Phor Simpli of Wat Pha Wichai's "Metta Kah Kai Chok Lap Katha"

Luang Phor Simpli of Wat Pha Wichai's "Metta Kah Kai Chok Lap Katha"

Chant the katha below 3 times:

Pho Awa Nitala, Ma Ah U Siwang Promma,

Manut Tang Lai Jittang Mani Mah Mah,

Manut Ying Chai Tang Lai Tua Tang Loka,

Mee Jit Mah Rak Goo Took Poo Took Kon,

U Ah Ma Gleun Gon Gan Mah,

Ah Ma U Ow Ngern Thong Kao Kong Mah,

Hai Goo Yang Mai Kad Sai,

I Ta Ka Ma, Pha Su U Cha.

Luang Phor Simpli of Wat Pha Wichai's "Maha Setthi Katha"

Luang Phor Simpli of Wat Pha Wichai's "Maha Setthi Katha"

Think of Luang Phor Simpli and chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 12 times in the morning and 12 times at night:

Tua Kah Luk Phra Putta Ong,

Kru Sit Kru Thong,

Ong At Mai Pramat Kru,

Pob Roy Gom Doo,

Jer Kru Grap Wai,

I Mak Mak Mah Mah Ma Ah U,

Ehi Jittang Piyang Mak Mak,

Poo Kon Lai Mah,

Ngern Thong Lai Mah,

Na Cha Li Ti.

Luang Phor Simpli of Wat Pha Wichai's "Long Life Katha"

Luang Phor Simpli of Wat Pha Wichai's "Long Life Katha"

Chant the katha below 9 to 108 times:

Amata Jittang, Amata Gaiyang,

Chiwittang Amata, Chaiya Mechatang,

Chaiya Mecharang, Chaiyame Maranang,

Nijjang Nijjang.

Luang Phor Simpli of Wat Pha Wichai's "Khun Paen Katha"

Luang Phor Simpli of Wat Pha Wichai's "Khun Paen Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Om Nampata Namapata Namapata,

Arahang Putto Namo Puttaya,

Puttang Sitti Thammang Sitti,

Sangkang Sitti Metta Sitti,

Sitti Sawaha,

I Ta Ka Ma, Ta Ka Ma I,

Ka Ma I Ta, Ma I Ta Ka.

Luang Phor Simpli of Wat Pha Wichai's "Invulnerability Katha"

Luang Phor Simpli of Wat Pha Wichai's "Invulnerability Katha"

Chant the katha below 9 times:

Puttang Pid, Thammang Pid,

Sangkang Pid, Pid Tawan Tang. 

Chant the katha below 12 times:

Thammang Ah, Ah Gan U, U Gan Ah,

Bang Rang Ah, I Ta Ka Ma, Pha Su U Cha.

Luang Phor Simpli of Wat Pha Wichai's "Increase Stamina Katha"

Luang Phor Simpli of Wat Pha Wichai's "Increase Stamina Katha"

Chant the katha below 12 times:

Puttang Bang Gert Perd Wasana,

Thammang Bang Gert Perd Wasana,

Sangkang Bang Gert Perd Wasana,

Arahang Katha Putta Yateh,

Ma Ah U Namo Puttaya Nachaliti.

Friday, 1 September 2017

Luang Phor Si Meung of Wat Kan Tod's "Wealth Baton Katha"

Luang Phor Si Meung of Wat Kan Tod's "Wealth Baton Katha"

Chant the katha below 3 or 7 times:

Ehi Tha Tak.

Luang Phor Si Meung of Wat Kan Tod's "Phra Pidta Katha"

Luang Phor Si Meung of Wat Kan Tod's "Phra Pidta Katha"

Chant the katha below 1 time:

Namo Puttassa Kawampatissa,

Namo Thammassa Kawampatissa,

Namo Sangkassa Kawampatissa,

Sukha Suka Warang,

Na Mo Put Tha Ya Ma Ah U,

Tukkang Anijjang Anattang,

Chewa Sekkha Thamma,

Ya Tha Put Mo Na.

Luang Phor Si Meung of Wat Kan Tod's "Lersi Katha"

Luang Phor Si Meung of Wat Kan Tod's "Lersi Katha"

Chant the katha below 1 time:

Om Ima Saming Phra Prakontap,

Phra Muni Tewa Hita Tumhe Paripun Chantu,

Tutiyampi Ima Saming Phra Prakontap,

Phra Muni Tewa Hita Tumhe Paripun Chantu,

Tatiyampi Ima Saming Phra Prakontap,

Phra Muni Tewa Hita Tumhe Paripun Chantu.

Luang Phor Si Meung of Wat Kan Tod's "Kumantong Katha"

Luang Phor Si Meung of Wat Kan Tod's "Kumantong Katha"

Chant the katha below 3 times:

Sappe Chana Pahu Chana Gumarowah Piyang Mak Mak,

Mah Mah Ehi Jittang Piyang Mak Mak.

Warning:

Do not use blood, saliva, sperm, sweat, urine or raw meat as offerings to Kumantong.

Luang Phor Si Meung of Wat Kan Tod's "Khun Paen Katha"

Luang Phor Si Meung of Wat Kan Tod's "Khun Paen Katha"

Chant the katha below 3 or 7 times:

Jantho Appakan Taro Piti,

Piyo Tewa Manussanang It Piyo Puri,

Somak Ak U U Mak Ak,

I Sa Wa Su I Gak Wi Ti.

Luang Phor Si Meung of Wat Kan Tod's "Jorake and Took Gae Katha"

Luang Phor Si Meung of Wat Kan Tod's "Jorake and Took Gae Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 1 time:

Itiwo Garaniyo Chato Buriso,

Sana Sama Akaj Cheyya Akaj Chahi,

Tiwattapo Akaj Chahi Piyang Mak Mak.

Saturday, 19 August 2017

Luang Phor See of Wat Tongton's "Phra Sivali Katha"

Luang Phor See of Wat Tongton's "Phra Sivali Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Sivali Ja Mahathero Chaiya Sittho,

Mahittiko Therassa Nuphawena.

Luang Phor See of Wat Tongton's "Mai Yeye Katha"

Luang Phor See of Wat Tongton's "Mai Yeye Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 5 times:

Pothi Mahisaka Itipuna Itisattho Itiwayo,

Ehi Mak Mak Nakaro Hoti Sampapo.

Wednesday, 16 August 2017

Luang Phor Sawai of Wat Preedaram's "Khun Paen Katha"

Luang Phor Sawai of Wat Preedaram's "Khun Paen Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 1 time:

Na Loom Mo Long Put Ngong Tha Nguay,

Ya Laluay Laluay Lin Laluay Kang,

Laluay Pak Laluay Jai Lom Phra Prai,

Jao Ery Pad Hai Dong Jit Kon Tang Lai,

Ehi Jittang Phra Arahang.

Luang Phor Sanit of Wat Puttanupap's "Wealth Turtle Katha"

Luang Phor Sanit of Wat Puttanupap's "Wealth Turtle Katha"

Chant the katha below 7 times:

Na Mo Put Ta Ya,

Na Sang Sit Mo,

Sang Sit Mo Na,

Sit Mo Na Sang,

Mo Na Sang Sit,

Na Sang Ka Sa,

Na Ma Pa Ta,

Ja Pa Ka Sa,

Na Me Ti.

Luang Phor Sanit of Wat Puttanupap's "Er Ge Feng Katha"

Luang Phor Sanit of Wat Puttanupap's "Er Ge Feng Katha"

Chant the katha below 3 times:

Nam Mo Dai Seu Dai Pui,

Liang Miang Jeng Sae Yee Gor Hong,

Chai Sing Yee Gor Hong Po Sak,

Seua Wua Kim Ngerng Chai Por,

Por Jang Chai Kua Seua,

Gao Wua Gae Lai, Gao Wua Gae Lai.

Luang Phor Samrit of Wat Thamfad's "Lek Lai Katha"

Luang Phor Samrit of Wat Thamfad's "Lek Lai Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 5 times:

Namo Mahapalang Benjathat Anurak Khantu Na Mo Put Ta Ya.

Offerings to Lek Lai:

Offer Lek Lai honey and bath it in moonlight every month.

Luang Phor Samnam of Wat Po Sangko's "Two-Headed Kuman Katha"

Luang Phor Samnam of Wat Po Sangko's "Two-Headed Kuman Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 or 7 times:

Namo Puttaya,
Namapata,
Japakasa,
Jijeruni,
Na Or Ae,
Mo Or Ae,
Put Or Ae,
Ta Or Ae,
Ya Or Ae,
Ma Ah U,
Putta Sangmi,
Iti Kumaro Prasittime.

Luang Phor Samchai of Wat Dongradee's "Phra Pidta Yant Yung Katha"

Luang Phor Samchai of Wat Dongradee's "Phra Pidta Yant Yung Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Puttang Aratananang,

Thammang Aratananang,

Sangkang Aratananang,

Puttang Kong Nang,

Thammang Kong Neua,

Sangkang Kong Gradook,

Pook Duay Na Mo Put Ta Ya,

Ya Ta Put Mo Na,

Na Ma Ah U.

Luang Phor Samchai of Wat Dongradee's "Lersi Prom Katha"

Luang Phor Samchai of Wat Dongradee's "Lersi Prom Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 9 times:

Om Ler Ler Lersi Sitthi Mahalapho Antaraya Ja Winassanti.

Luang Phor Sakorn of Wat Nong Krub's "Maha Jone Takrut Katha"

Luang Phor Sakorn of Wat Nong Krub's "Maha Jone Takrut Katha"

Chant the katha below 1 time:

Namo Puttaya,

Mapa Thana,

Pakasacha,

Nama Ar U I Da Wit Ti,

Is Sa Wa Su,

Aa Ar Ka Ang.

Luang Phor Saithong of Wat Bot's "Si Gleua Heart Katha"

Luang Phor Saithong of Wat Bot's "Si Gleua Heart Katha"

Chant the katha below 3 or 7 times:

Ga Ra Ma Ta,

Gi Ri Mi Ti,

Gu Ru Mu Tu,

Ge Re Me Te.

Luang Phor Saithong of Wat Bot's "Khun Paen Katha"

Luang Phor Saithong of Wat Bot's "Khun Paen Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 or 7 times:

Ehi Mak Mak Namo Puttaya Nama Pati,

Su Na Mo Lo Mo Lo Su Na,

Na Ma Pa Ta Ja Pa Ka Sa Nama Mihang.

Luang Phor Saithong of Wat Bot's "Hanuman Katha"

Luang Phor Saithong of Wat Bot's "Hanuman Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Om Pong Pow Tow Tu Li,

Kongkapan Chatri Sawaha,

Hanumanak Kluk Klee,

Tee Mak Kluk Klee,

Tee Ut Kluk Klee Tee Ah.

Tuesday, 15 August 2017

Luang Phor Roon of Wat Jam Pathong's "Lersi 9 Nah Katha"

Luang Phor Roon of Wat Jam Pathong's "Lersi 9 Nah Katha"

Chant the katha below 9 times:

Om Ima Saming Phra Pakontap Phra Mani Reu Reu,

Sitthitewa Mahasitthi Mahalapha Anatarayaja,

Hitatumhe Paripunchantu.

Luang Phor Roon of Wat Jam Pathong's "Atitthan Katha"

Luang Phor Roon of Wat Jam Pathong's "Atitthan Katha"

Chant the katha below 7 times:

Jak Fah Pa Tha Ma Ka Cha Ti.

Luang Phor Rat of Wat Pah Wai's "Paek Maha Setthi Katha"

Luang Phor Rat of Wat Pah Wai's "Paek Maha Setthi Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 or 7 times:

Mani Mah Mak Puttassa Sawahom,

Machayo Mawayo Maihang,

Majakojit Upatawo Gahapanani,

Pawassantu Menthakassa Yathakare,

Maha Punno Maha Lapho Phawantume,

Sampatitchami.

Sunday, 13 August 2017

Luang Phor Rai of Wat Rai's "Jakkapadtirach Takrut Katha"

Luang Phor Rai of Wat Rai's "Jakkapadtirach Takrut Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Iditi Bpiso Wisae Sae,

I I Sae Sae Put Na Mae I,

I Mae Naa Put Ta Dtang So I,

I So Dtang Put Ta Bi Dti I.

Friday, 11 August 2017

Luang Phor Purachet of Wat Suwannaki's "Yak 3 Tah Katha"

Luang Phor Purachet of Wat Suwannaki's "Yak 3 Tah Katha"

Chant the katha below 7 times:

Wesak Pupak Susi Sulang Arahang Sukato Arahang Putta Sangmi.

Luang Phor Purachet of Wat Suwannaki's "Sihuhata Katha"

Luang Phor Purachet of Wat Suwannaki's "Sihuhata Katha"

Chant the katha below 3 times:

Na Sang Sit Mo,

Ehi Sihuhata,

Ekaj Chaya,

Ekaj Chayi.

Luang Phor Purachet of Wat Suwannaki's "Salika Katha"

Luang Phor Purachet of Wat Suwannaki's "Salika Katha"

Chant the katha below 1 time:

Tewahi Gagah Niga Hawate I Sa Wa Su,

Niga Tewa Gah Gut Gang Gak Gah Gang Palayanti.

Luang Phor Purachet of Wat Suwannaki's "Kumantong Katha"

Luang Phor Purachet of Wat Suwannaki's "Kumantong Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 1 time:

Ehi Gumaro Ehi Gamali Piyang Mak Mak Puttangwak,

Chayati Jow Lak Yom Gumanthong Jong Mah Ehi Mak Mak. 

Warning:

Do not use blood, saliva, sperm, sweat, urine or raw meat as offerings to Kumantong.

Luang Phor Purachet of Wat Suwannaki's "Khun Paen Katha"

Luang Phor Purachet of Wat Suwannaki's "Khun Paen Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 7 times:

Su Na Mo Lo,

Na Mo Lo Su,

Mo Lo Su Na,

Lo Su Na Mo.

Luang Phor Purachet of Wat Suwannaki's "Hoon Payon Katha"

Luang Phor Purachet of Wat Suwannaki's "Hoon Payon Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Soh Sak Ni Ak.

Chant the katha below 3 times:

Sak Ak Ni Soh.

Wednesday, 9 August 2017

Luang Phor Pring of Wat Sap Chompu's "Thep Ranjuan Takrut Katha"

Luang Phor Pring of Wat Sap Chompu's "Thep Ranjuan Takrut Katha"

Chant the katha below 3 times:

Ma Ah U Siwang Promma Jittang Mah,

Sinehah Mah Mah,

Promma Mah Mah,

Tewa Mah Mah,

Racha Mah Mah,

Setthi Mah Mah,

Samano Mah Mah,

Paniccho Mah Mah,

Itti Mah Mah,

Puriso Mah Mah,

Ehi Jittang Piyang Mak Mak,

Sappa Sitti Mah Mah.

Luang Phor Pring of Wat Sap Chompu's "Pairipinat Takrut Katha"

Luang Phor Pring of Wat Sap Chompu's "Pairipinat Takrut Katha"

Chant the katha below 3 times:

Panjak Mare Sino Natho,

Patto Sampothi Muttamang,

Jattu Sajjang Prakah Sesit,

Thamma Jakkang Prawattayak,

Etena Sajja Wachenak,

Hotume Chaya Mangkalang.