Saturday, 16 December 2017

Maha Prab Katha

Maha Prab Katha

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 1 time:

Om Namo Narayak Namak Phawantu Me,

Itipi Arahang Anuttaro Sopakawa,

Itipi Arahang Satta Tewa Manussanang,

Sopakawa Jitti Jittang Na Greung Karang.

No comments:

Post a Comment