Saturday, 9 December 2017

Luang Phor Tim of Wat Lahanyai's "Phong Prai Kuman Katha"

Luang Phor Tim of Wat Lahanyai's "Phong Prai Kuman Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Puttang Aaraatanaanang,

Tammang Aaraatanaanang,

Sangkang Aaraatanaanang,

Na Maedtaa Ja Mahaa Raachaa Taewiraacha Budtraa Budtree Samana Prahmchee,

Taasaa Taasee Gasadtree Paab Raach-Cha Idthee Naaree Sappa Aehimuchisappang,

Sappa Grotang Winaassandti Bpiyo Taewamanussaanang,

Bpiyo Prahmmaa Namudt-Dtamo Bpiyo Naaka Subannaanang,

Bpinintriyang Namaamihang.

No comments:

Post a Comment