Tuesday, 19 December 2017

Phaya Nak Invitation Katha (Holy Naga Katha)

Phaya Nak Invitation Katha (Holy Naga Katha)

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Namaami Lila Saakhae Badt-Tha La Bpa Tammae Sa Ka Lab Dtii Sayae Dtaa Naaka Laa Chaena Yabpi Sadto.

No comments:

Post a Comment