Tuesday, 26 December 2017

Phra Sunsiwani Katha

Phra Sunsiwani Katha

Chant the katha below 3 or 7 times:

Muninta Watanam Pucha,

Kappa Samphawa Suntaree,

Paninang Saranang Wani,

Maihang Pinayatang Manang,

Ehi Passiko Opanayiko,

So Mah Ni Mah Rer Rer Ler Ler,

Sa Mah Ni Mah Rer Rer Ler Ler.

No comments:

Post a Comment