Saturday, 2 December 2017

Luang Phor Suang of Wat Prai Pattana's "Wealth Katha"

Luang Phor Suang of Wat Prai Pattana's "Wealth Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 or 7 times:

Namo Pothisatto Mahakunno Mahittiko Mahalapho,

Ahang Puchemi Sitti Lapho Nirantang,

Puttang Prasittime,

Thammang Prasittime,

Sangkang Prasittime,

Ariya Ong Suang Sampanno,

Itipiso Namo Puttaya,

Isawasuki Mahabandan,

Sajjang Prasittime Sathu Sathu Sathu.

No comments:

Post a Comment