Saturday, 30 December 2017

Prai Ngern Prai Tong Katha

Prai Ngern Prai Tong Katha

Chant the katha below 1 or 3 times:

Om Jadtura Phuudtaa Mahgaa Dtaecha Wandto Naamadtae Geung Garanang Tanang Laapo Hodtumae.

No comments:

Post a Comment