Saturday, 23 December 2017

Phra Rahu Katha

Phra Rahu Katha

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 1 time:

Namo Me Phra Rahu Tewanang,
 Toopa Teepa Japuppang,
 Sakkaraj Wantanang,
 Supa Payan Chana Sampannang,
 Pocha Nanang Salinang,
 Sapa Riwarang,
 Utagang Warang,
 Akaj Chantu,
 Paripun Chantu,
Sapatha Hitaya Sukhaya,
Phra Rahu Tewa,
Mahittiga Tepi Amhe,
Anurak Khantu,
Arokha Yena Sukhe Naja.

No comments:

Post a Comment