Monday, 18 December 2017

Nok Kum Metta Mahaniyom Katha

Nok Kum Metta Mahaniyom Katha

Chant the katha below 1 or 3 times: 

Putta Maedtang Jidtang Ma Ma Puttaputtaanupaawaena,

Tamma Maedtang Jidtang Ma Ma TammaTammaanupaawaena,

Sangka Maedtang Jidtang Ma Ma SangkaSangkaanupaawaena,

Waetaa Saagu Gusaa Taa wae Taayasaadta Dtadtaayasaa,

Saa Saa Ti Guy Gu Ti Saa Saa Gu Dta Gu Pu Pu Gu Dta Gu.

No comments:

Post a Comment