Monday, 18 December 2017

Nok Kum Amulet and Phayant Katha

Nok Kum Amulet and Phayant Katha

Chant the katha below 1 or 3 times:

Sandti Bpagkhaa Abpadt Dtanaa Sandti Bpaataa Awanjana Maadtaa Bpidtaa Ja Nigkhandtaa Chaadtawaeta Bpadtigamaa.

No comments:

Post a Comment