Tuesday, 26 December 2017

Phra Upakut Katha

Phra Upakut Katha

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 or 7 times:

Upakuto Ja Mahathero,

Upakuttang Ja Mahatherang,

Panthawero Mara Panthanu Pawena,

Imang Gaya Panthanang Atit Thami.

No comments:

Post a Comment