Friday, 8 December 2017

Luang Phor Tammarangsi of Wat Khao Panom Din's "Metta Katha"

Luang Phor Tammarangsi of Wat Khao Panom Din's "Metta Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 5 times:

Na Metta Mo Metta Put Metta Tha Metta Ya Metta,

Sappechana Pahuchana Metta Ehi Ehi Mak Mak.

No comments:

Post a Comment